Bestemmingsplan voor het onderwijs- en sportcomplex in Oud Gastel onherroepelijk

In september vorig jaar hebben de drie basisscholen in Oud Gastel, SC Gastel en de gemeente Halderberge besloten om één gecombineerd gebouw te realiseren voor basisonderwijs en voetbal in Oud Gastel. Dit gebouw gaat gerealiseerd worden op het voormalige B-veld van SC Gastel. In de periode erna is het bestemmingsplan, wat nodig is om de ontwikkeling mogelijk te maken, opgesteld en in procedure gebracht. De gemeenteraad heeft vervolgens op 26 maart jl. het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en het plan vervolgens opnieuw ter inzage gelegd voor de beroepsprocedure. Gedurende deze periode is er geen beroep tegen het bestemmingsplan ingediend. Dit betekent dat dit bestemmingsplan nu onherroepelijk is en met de verdere uitwerking van het gebouw verder kan worden gegaan .

 

De drie basisscholen, SC Gastel en de gemeente zijn voornemens om een nieuw gecombineerd gebouw te realiseren voor onderwijs en voetbal. Dit gebouw krijgt een oppervlakte van circa 3.400 m2 (in maximaal 2 lagen). Hiervan gaat 635 m2 gezamenlijk gebruikt worden door het onderwijs en SC Gastel.

 

Geen beroepsschriften ingediend

Voor dit complex is eerder een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Tijdens de ter inzage legging was er één zienswijze binnengekomen. Deze zienswijze is behandeld en vervolgens is het bestemmingsplan door de gemeenteraad op 26 maart jl., gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft vervolgens wederom ter inzage gelegen met de mogelijkheid om beroep in te dienen op het bestemmingsplan, er zijn geen beroepsschriften ingediend

 

Jan Akkermans, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Gedurende deze beroepstermijn  zijn er diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden in het gebied om eventuele vragen die er nog leefden te beantwoorden. Tijdens de periode dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ter inzage lag is geen beroep ingediend, waardoor het bestemmingsplan nu onherroepelijk is en het gebouw verder uitgewerkt en uiteindelijk gebouwd kan  worden.”

 

Jan Paantjens, wethouder Onderwijs: “Ik ben blij dat de scholen en de voetbalvereniging verder kunnen met de uitwerking van het gebouw. Dit zorgt ervoor dat we ook goede vervolgstappen kunnen gaan zetten voor de verdere ontwikkeling van de kern Oud Gastel. Momenteel loopt de procedure om definitief een architect te selecteren die het complex mag gaan ontwerpen. De verwachting is dat deze architect in de zomer geselecteerd wordt. Daarna kan het definitieve ontwerp van het complex gemaakt worden en kan de omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd . De planning is erop gericht dat het ontwerp en de omgevingsvergunningaanvraag nog dit jaar afgerond zal zijn. Vervolgens start de aanbesteding voor de bouw. Er wordt  naar gestreefd om het complex zo vroeg mogelijk in 2017 gereed te hebben.”