Burgemeester Janssen van Halderberge krijgt ultimatum.

De gemeenteraad van Halderberge heeft burgemeester Giel Janssen per brief een ultimatum gesteld.

Hij moet  voor 1 april 2016  binnen de gemeentegrenzen gaan wonen anders zal hij niet worden herkozen als burgemeester.

Op dit moment woont burgemeester Giel Janssen in de gemeente Cromstrijen.

De reden waarom de burgemeester nog niet verhuist is zou zijn dat het burgemeester Giel Janssen maar niet lukt zijn huis te verkopen.

Janssen werd op 29 maart 2011 burgemeester van Halderberge.

Volgens artikel 71 in de Gemeentewet kan de raad voor de duur van 1 één jaar ontheffing verlenen van de verplichting in de gemeente te wonen.

Burgemeester Giel Janssen zou dus vanaf 29 maart 2012 in de gemeente woonachtig moeten zijn.

Hier onder kunt u de volledige brief van de raad aan de Burgemeester lezen.

Oudenbosch, 30 maart 2015

Geachte heer Janssen,

Wij hebben kennis genomen van uw brief van 3 maart 2015. Hierin deelt u mede dat u zich, na enige tijd ingeschreven te hebben gestaan in de gemeente Halderberge, weer heeft laten overschrijven naar uw woonplaats Numansdorp, gemeente Cromstrijen. Wij betreuren het dat wij dit in eerste instantie uit de pers hebben moeten vernemen.
Uw brief is voor ons aanleiding voor de volgende reactie.
In de profielschets die de raad op 22 september 2010 heeft vastgesteld voor de nieuw te benoemen burgemeester staat dat ‘hij zich z.s.m. maar in ieder geval binnen één jaar na benoeming in de gemeente vestigt’.
Ingevolge artikel 71 van de Gemeentewet moet een burgemeester zijn werkelijke woonplaats hebben in de gemeente waar hij werkzaam is. De raad kan voor ten hoogste één jaar ontheffing verlenen van die verplichting. De raad van Halderberge heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. U bent op 29 maart 2011 benoemd tot burgemeester van Halderberge, zodat u geacht wordt uiterlijk op 29 maart 2012 uw werkelijke woonplaats te hebben in Halderberge. Hieronder moet worden verstaan: feitelijk hoofdverblijf in de gemeente.
U voldoet thans niet aan de eisen die de Gemeentewet stelt aan het woonplaatsvereiste. De Gemeentewet voorziet niet in mogelijkheden om u te dwingen uw werkelijke woonplaats te kiezen in Halderberge. Die verantwoordelijkheid ligt geheel bij u.
Ons standpunt hierover is, zoals bij u bekend, sindsdien niet gewijzigd. U kiest er voor uw werkelijke woonplaats te hebben in de gemeente Cromstrijen. Daarbij wordt opgemerkt dat u regelmatig, ook in het openbaar, verklaringen heeft gegeven die kort samengevat te maken hebben met de woningmarkt en het niet kunnen verkopen van uw woning. Wij stellen vast dat de Gemeentewet in dat opzicht geen uitzonderingen kent op het woonplaatsvereiste.
Ondanks het feit dat wij betreuren dat u nog steeds geen invulling heeft gegeven aan het woonplaatsvereiste constateren wij dat dit vereiste een voortdurend terugkerend onderwerp blijft in de Halderbergse politiek. Dit werkt niet bevorderlijk voor de taak waarvoor wij zijn gekozen, namelijk het besturen van de gemeente Halderberge.
Zoals met u eind vorig jaar is besproken laten wij deze zaak daarom rusten tot 1 april 2016, wanneer wij een begin willen maken met de (her) benoemingsprocedure. Invulling van