College presenteert Zomernota 2015

Tekort verwacht in 2015, vooruitzicht 2016 tot 2019 positief

 

Het college van B&W biedt de gemeenteraad de Zomernota 2015 aan. De Zomernota 2015 is een samenvoeging van de voorjaarsnota 2015 en de kadernota 2016. Voor het jaar 2015 wordt op dit moment een nadelig saldo verwacht van € 776.919. De Zomernota geeft een vooruitblik op de jaren 2016-2019. Daarnaast staan in de Zomernota de uitgangspunten voor de begroting 2016 vermeld. De meerjarenraming voor de komende jaren is sluitend. Dit komt door een voorstel voor structurele bezuiniging van € 0,5 miljoen die in het document is opgenomen. Op 9 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de Zomernota.

Verwacht tekort 2015
De Zomernota laat voor het jaar 2015 een verwacht tekort zien van € 776.919.

Peter Bons, wethouder financiën: “Het verwachte tekort is voor een groot deel het gevolg van de bijstelling van de uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de meicirculaire 2015 (die wij ontvangen hebben op 1 juni) komt de uitkering voor onze gemeente voor dit jaar € 487.000 lager uit dan geraamd. Deze daling komt voor ons zeer onverwacht.”

Meerjarenperspectief 2016-2019
Om te komen tot een sluitende meerjarenraming voor de jaren 2016-2019 is er een voorstel voor structurele bezuinigingen van € 0,5 miljoen verwerkt in de Zomernota. Deze bezuinigingen komen voort uit de Kaderstelling Bezuinigingen die in maart 2015 is vastgesteld in de gemeenteraad.

Peter Bons, wethouder financiën: “De vooruitblik op de jaren 2016 tot 2019 geeft een positief beeld: zoals het er nu naar uit ziet, hebben we in die jaren een sluitende begroting. Dit komt door de bezuinigingen die het college voorstelt om door te voeren. Deze bezuinigingen gaan vooral over het bezuinigingen op gemeentelijke accommodaties en verminderen van subsidies (vooral op professionele instellingen). Of de positieve vooruitblik op de komende jaren ook werkelijkheid wordt, ligt aan vele onzekere factoren, zoals de ontwikkelingen van de kosten binnen het sociaal domein en de uitkeringen uit het Gemeentefonds.”

Digitale enquête

De gemeenteraad heeft eind maart 2015 een Kaderstelling voor bezuinigingen op de meerjarenraming vastgesteld. Daarna is een traject van burgerparticipatie gestart in de vorm van een digitale enquête door TNS NIPO en burgerparticipatie tijdens de Open Dag van de gemeente op 18 april jl.. In totaal hebben 4193 inwoners van de gemeente een uitnodiging ontvangen om de digitale enquête in te vullen. 644 Inwoners hebben dit gedaan. Uit de resultaten blijkt dat er het meeste draagvlak is voor het bezuinigen op gemeentelijke accommodaties (32%) en op subsidies (27%). Het minste draagvlak is er voor het verhogen van de gemeentelijke belastingen (18%). Tijdens de Open Dag hebben 41 mensen hun mening gegeven over de bezuinigingen. De resultaten hiervan geven hetzelfde beeld als van de enquête. De uitkomsten van het burgerparticipatie traject bevestigen de eerder vastgestelde kaders voor de bezuinigingen.
Raadsvergadering op 9 juli
Het college stelt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 9 juli voor om in te stemmen met de Zomernota 2015 en het nadelig saldo voor het jaar 2015 van € 776.919 vooralsnog ten laste te brengen van de algemene reserve.