Eindvoorstel tracé hoogspanningsverbinding naar minister Kamp

Tracé A17-EZ-A59-Noord en optimalisatie van het voorgenomen zuidelijk tracé

De afgelopen weken hebben de betrokken gemeenten in Midden- en West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant (RWB) in een uiterst kort tijdbestek een intensief proces doorlopen om te komen tot een tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV dat zo goed mogelijk recht doet aan de verschillende belangen.
Als resultaat van dit proces wordt een aantal zaken aan minister Kamp gevraagd. Ten eerste om een combinatie van bundeling met A17, EZ tracé (zuidelijk tracé met optimalisaties), bundeling met A59 en vervolgens aansluiting ten zuiden en westen van de bestaande 380 kV verbinding mee te nemen in de procedure voor de milieueffectrapportage (MER). De gemeenten Loon op Zand, Dongen en Drimmelen hebben aangegeven niet in te kunnen stemmen met dit tracé.

Ten tweede wordt naast bovenstaand nieuw tracé ook aan de minister gevraagd om een optimalisatie van het door de minister voorgenomen zuidelijk tracé in de MER procedure mee te nemen. Uitgegaan wordt van optimalisatie op een aantal trajecten tussen Halderberge en Tilburg.

Tenslotte wordt aan de minister gevraagd om aandacht te besteden aan het verwijderen van de bestaande 150 kV verbindingen. Met name aan de verbindingen die over woonwijken lopen.

Vervolgproces

De betrokken gemeenten, RWB en de provincie vragen de minister nadrukkelijk om de regio te betrekken bij de toetsing, eventuele optimalisaties en de verdere uitwerking van het tracé. Omdat ook inwoners en andere belanghebbenden zich zeer betrokken voelen bij de uitwerking en de realisatie van de hoogspanningsverbinding wordt ook voor hun inbreng bijzondere aandacht gevraagd.

Voorgenomen besluit

Op dinsdag 3 februari 2015 heeft een afvaardiging van de bestuurders uit de regio met minister Kamp gesproken over zijn voorgenomen besluit met betrekking tot een tracéwijziging van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV tussen Roosendaal en Tilburg. Tijdens dit gesprek heeft de regio kenbaar gemaakt dat er op basis van deze besluitvorming en de ontvangen informatie, zowel qua proces als qua inhoud, onvoldoende draagvlak is voor het voorgenomen besluit. Minister Kamp heeft de regio en bewoners(groepen) vervolgens de mogelijkheid gegeven om op basis van de door het ministerie geformuleerde uitgangspunten andere tracés (op hoofdlijnen) in te brengen.

Minister besluit

De minister is en blijft uiteindelijke degene die het besluit voor het definitieve tracé neemt. Hij zal voor de zomer van 2015 beslissen of en zo ja welke van de door de regio en bewoners(groepen) ingediende tracés in vergelijking met het zuidelijke tracé zullen worden betrokken bij de besluitvorming.

Bron: Gemeente Halderberge

De aan minister Kamp verzonden brief kunt u hier onder lezen.
Geachte heer Kamp,
Op dinsdag 3 februari 2015 heeft een afvaardiging van de bestuurders uit de regio met u gesproken over uw voorgenomen besluit met betrekking tot een tracéwijziging van de nieuwe hoogspanningsver-binding Zuid-West 380 kV tussen Roosendaal en Tilburg.
Tijdens dit gesprek is aan u kenbaar gemaakt dat er op basis van deze besluitvorming en de ontvan-gen informatie, zowel qua proces als qua inhoud, onvoldoende draagvlak is voor uw voorgenomen besluit. U heeft de regio en bewoners(groepen) de mogelijkheid gegeven om op basis van de door
uw ministerie geformuleerde uitgangspunten andere tracés (op hoofdlijnen) in te brengen.
Vervolgens besluit u welke ingediende tracé(s) ook nog worden meegenomen in de procedure voor de
Milieueffectrapportage (MER).
Tracé A17-EZ-A59-Noord en optimalisatie van het voorgenomen zuidelijk tracé
De afgelopen weken hebben de betrokken gemeenten in Midden- en West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant in een uiterst kort tijdbestek een intensief proces doorlopen om te komen tot een tracé dat zo goed mogelijk recht doet aan de verschillende belangen en dat nog niet in het huidige MER is opgenomen. De regio ziet graag dat het volgende tracé wordt meegenomen in het MER: een combinatie van de bundeling met A17, EZ tracé (zuidelijk tracé met optimalisaties), bundeling met A59 en vervolgens aansluiting ten zuiden en westen van de bestaande 380 kV – ver-binding. Wij verzoeken u dit nieuwe tracé op te nemen in de MER-procedure en mee te wegen.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemeenten Loon op Zand, Dongen en Drimmelen op voor-hand niet kunnen instemmen met (‘beMERring’ van) dit tracé A17-EZ-A59-Noord.
Naast bovenstaand nieuw tracé bestaat ook een nadrukkelijke voorkeur om in het kader van een zorgvuldige afweging een optimalisatie van het door u voorgenomen zuidelijk tracé, zoals aangegeven in bijgevoegde rapportage, in de MER procedure mee te nemen.
Tenslotte vragen wij u aandacht te besteden aan het verwijderen van de bestaande 150 kV verbindin-gen. Met name aan de verbindingen die over woonwijken lopen.

Rapportage
In bijgevoegde rapportage Zuid-West 380 kV verbinding Roosendaal – Tilburg, Verkenning naar alter-natieve tracés (WB de Ruimte en Laborelec, 18 maart 2015) leest u de onderbouwing en hoe we zijn gekomen tot dit voorstel.

Vervolgproces

Graag geven wij samen met u vorm aan het vervolgproces. Wij vragen u nadrukkelijk om ons als regio te betrekken bij de toetsing, eventuele optimalisaties en de verdere uitwerking. Wij treden daarover graag op korte termijn met u in overleg.
Inbreng bewoners(groepen)
Inwoners en andere belanghebbenden voelen zich zeer betrokken bij de uitwerking en de realisatie van de hoogspanningsverbinding. Ook voor hun inbreng vragen wij uw bijzondere aandacht.

Gesprek 20 maart

Vrijdag 20 maart zal onze delegatie het voorstel aan u toelichten.
Voordat de delegatie naar Den Haag vertrekt lichten wij de brief toe aan de pers en verzenden wij deze naar de leden van de Kamercommissie EZ.
Voor de volledigheid melden wij u dat het de gemeenten vrij staat u separaat te informeren over hun zienswijzen.

Hoogachtend,
De samenwerkende overheden:
De provincie Noord-Brabant;
De regio West-Brabant;
De gemeenten Dongen, Tilburg, Gilze en Rijen, Loon op Zand, Waalwijk, Halderberge, Drimmelen, Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Roosendaal; Woensdrecht, Bergen op Zoom, Moerdijk en
Oosterhout.

Namens dezen:
Provincie Noord-Brabant, Regio Midden- en West-Brabant,
Yves de Boer, Jan Akkermans,
Gedeputeerde Bestuurlijk trekker