Fietsroutes worden veiliger, voorlopig tweerichtingsverkeer

College neemt veel adviezen over van klankbordgroepen over doorgaande route

 

Na de opening van de Zuidelijke Omleiding Oudenbosch (ZOO) in 2016 verdwijnt een aanzienlijk deel van het doorgaande (vracht)autoverkeer uit de bebouwde kom van Oudenbosch. Over de inrichting van deze route heeft het college zich laten adviseren door diverse belanghebbende bedrijven en instellingen en vier klankbordgroepen bestaande uit in totaal 85 inwoners. Deze adviezen heeft het college verwerkt in een voorstel aan de raad waarbij voorgesteld wordt om de fietsroutes door diverse maatregelen veiliger in te richten, verkeersremmende en -werende maatregelen. De doorgaande route wordt voorlopig ingericht als tweerichtingsverkeer.

Na de nodige voorbereidingen is het traject van burgerparticipatie gestart in het najaar van 2014 met een druk bezochte inloopbijeenkomst (ruim 225 personen). Bewoners aan de route en diverse bedrijven en instellingen zijn persoonlijk uitgenodigd, zoals: Ondernemerskring Halderberge (OKH), Toeristische Informatiegroep (TIG), Parochie St. Bernardus, openbaar vervoerder Arriva, Prorail, Cumela, ZLTO, VVN afdeling Halderberge, politie, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en het Gehandicaptenplatform.

sfeerimpressie Markt

Wethouder Frits Harteveld: “De inbreng van de klankbordgroepleden, dus het vooraf samen meedoen en meedenken, vind ik erg belangrijk. De adviezen van de klankbordgroepen geven een goed beeld van de wensen, maar op deze manier hebben we ook optimaal gebruik kunnen maken van de specifieke deskundigheid van bewoners en bedrijven in dit gebied. De klankbordgroepen hebben hun rol zeer serieus opgepakt en hebben erg kostenbewust gewerkt. De adviezen waren van een zodanige kwaliteit dat het wel een coproductie leek.”

 

Veel adviezen overgenomen

Het college heeft de meeste adviezen van de klankbordgroepen overgenomen, waaronder het advies om verkeersremmende maatregelen aan te brengen op de Bosschendijk door middel van veilige en groene oversteekplaatsen en het aanleggen van groene chicanes. Maar ook het maken van een fietsstraat nabij de spoorwegovergang, zodat hier meer ruimte komt om te parkeren. Het college wil net als de klankbordgroepen dat ook in de Moerdijksestraat/Oudlandweg groene chicanes en fietssuggestiestroken komen. Met bedrijven op het industrieterrein Bosschendijk wil het college in gesprek om te kijken of het vrachtverkeer direct naar de nieuwe rondweg geleid kan worden. Niet alle adviezen van de klankbordgroepen zijn overgenomen. Zo wil het college op de Zandeweg de maximumsnelheid van 50 km/u handhaven, omdat er anders kans is op te veel sluipverkeer in de Spuilaan en Duiventoren.

Het college vindt het belangrijk dat er een duidelijke en uniforme inrichting komt. De trajecten Bosschendijk en Zandeweg/Oudenbosscheweg/Kuivezand behouden wat het college betreft de huidige asfaltverharding. Fietspaden moeten volgens het college verbeterd worden en er moeten in deze gebieden verkeersremmende en verkeerswerende maatregelen aangebracht worden.

 

Verder moeten er veilige oversteekvoorzieningen komen, onder meer voor de schoolroutes. Het traject St. Bernaertsstraat-Markt wordt gereconstrueerd. Hier komen baksteenklinkers.

 

Studie eenrichting- of tweerichtingsverkeer St. Bernaertsstraat/Markt

Het college wil de keuze voor eenrichting- of tweerichtingsverkeer in de St. Bernaertsstraat/Markt pas maken nadat de vernieuwde weg een jaar in gebruik is. Het college vindt het nu nog te vroeg om deze keuze te maken. Hiervoor is meer studie nodig en daarnaast is het ook belangrijk om te meten wat nu de werkelijke drukte en snelheid is op dit traject nadat alles gerealiseerd is. Als blijkt dat eenrichtingsverkeer de beste optie is, dan verandert de weg niet veel. De inrichting en breedte blijven hetzelfde. Wel worden er de wettelijk benodigde borden geplaatst.

 

In de studie en in de evaluatie worden in overleg met de klankbordgroepen diverse aspecten betrokken, zoals:

  • Snelheidsmetingen op de nieuwe doorgaande route en omliggende wegennet;
  • Verkeersintensiteit op de nieuwe doorgaande route en omliggend wegennet in de vorm van feitelijke tellingen naast prognoses;
  • Eventuele incidenten;
  • Bereikbaarheid centrum;
  • Veilige oversteekplaatsen voor scholieren;
  • Overleg met stakeholders zoals: VVN afdeling Halderberge, Arriva, Prorail, ZLTO en bewoners/ bedrijven aan de komtraverse, de Molenstraat, Fenkelstraat en Prof.van Ginnekenstraat en omstreken.

 

Kosten en planning

De totale kosten zijn geraamd op ruim € 2.500.000. Gelijktijdig worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek en de riolering zodat na de ingreep de komende jaren de weg niet meer open hoeft. Vanwege de verbetering van de fietspaden en oversteekmogelijkheden voor fietsers heeft de provincie een forse subsidie in het vooruitzicht gesteld.

 

Het voorstel van het college wordt behandeld in de vergadering van de commissie Beheer & Ontwikkeling op 8 april en in de raadsvergadering van 23 april.