Gemeente en seniorenraad Halderberge zetten aanpak eenzaamheid door

Eenzaamheid is een onderwerp wat speelt. Ook in de gemeente Halderberge. De gemeente en seniorenraad Halderberge zetten zich daarom in voor een aanpak voor eenzaamheid. In 2017 is gestart met het vergroten van het kennisniveau over eenzaamheid van professionals en vrijwilligers. De seniorenraad Halderberge heeft een advies uitgebracht aan de gemeente Halderberge. Dat advies wordt door de gemeente overgenomen. Dat houdt onder andere in dat er dit jaar een uitvoeringsprogramma wordt gemaakt. Er wordt een kerngroep gevormd die met dit programma aan de slag gaat.

Wethouder Jan Paantjens: “Was 2017 een jaar van kennis opdoen, belangstelling opwekken en samenwerken van gemeente en seniorenraad. Dit jaar en de jaren erna staan in het teken van een aanpak die ook in goede samenwerking gestalte wordt gegeven, waarbij gebruik gemaakt zal worden van het brede netwerk in Halderberge waar zeer veel betrokkenheid is bij het onderwerp eenzaamheid.”

Anthony van Dijck (voorzitter van de seniorenraad Halderberge): “De problematiek van eenzaamheid is een lastig en complex probleem. Gelet echter op de tot nu toe constructieve en vertrouwen wekkende wijze waarop zowel de gemeente Halderberge als de SRH gezamenlijk  aan de slag zijn, is het te verwachten dat in de loop van 2018 de eerste concrete plannen kunnen worden gepresenteerd en uitgevoerd. De verwachting is dat zeker ook in 2019 zal worden gewerkt aan verdere oplossingen, in de verwachting dat de eenzaamheid onder inwoners van Halderberge zal worden teruggedrongen”.

Uitvoeringsprogramma
Op basis van het advies van de Seniorenraad heeft het college besloten om aan de slag te gaan met een uitvoeringsprogramma voor 2018. De initiatieven uit dit programma zullen vooral gaan over preventie, zware zorg (therapie) door professionals en lichte zorg door vrijwilligers. Voor het opstellen van dit uitvoeringsprogramma wordt een kerngroep gevormd. Veel van de acties in het programma zullen gericht zijn op de week van de eenzaamheid. Deze is dit jaar van 26 september tot en met 6 oktober. Het thema  eenzaamheid wordt ook opgenomen in het meerjarenbeleidsplan voor het sociaal domein wat eind 2018 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar aanleiding van dit beleidsplan wordt de verdere aanpak steeds in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s vastgelegd.

Aanleiding: Hoog percentage eenzaamheid in ouderenmonitor
Elke vier jaar brengt de GGD een ouderenmonitor uit. In de laatste rapportages staat dat 40% van de

ouderen eenzaam is. Dat is een hoog percentage wat vele partijen verontrust. Daarom is de gemeente samen met vele partijen tot de conclusie gekomen dat allereerst de kennis over eenzaamheid moet worden verhoogd.

Kennisbijeenkomst september 2017
Vanuit de gemeente is het initiatief genomen om een kennisbijeenkomst te organiseren in september 2017. De seniorenraad is gevraagd daarbij te helpen. Verder is aan de seniorenraad gevraagd om over dit maatschappelijke probleem te adviseren. Tijdens de kennisbijeenkomst in september waren mevrouw Machielse (professor doctor aan de universiteit van de humanistiek in Utrecht met aandachtsveld empowerment van kwetsbare ouderen) en mevrouw Jeanette Rijks (deskundige op het gebied van eenzaamheid en bekend van een tv- programmaserie hierover). Onder voorzitterschap van Anthony van Dijck werden de vele vragen van antwoorden voorzien. Er is verder afgesproken dat later in het jaar het concept- advies van de seniorenraad zou worden voorgelegd aan de aanwezigen.

Advies seniorenraad
Na de bijeenkomst is de Seniorenraad voortvarend aan de slag gegaan met een advies. Op 19 december 2017 is het advies besproken met een deel van de bezoekers van de kennisbijeenkomst. De inbreng vanuit de belangstellenden zijn door de seniorenraad gewogen voordat zij een advies hebben uitgebracht aan het college.

Vervolg
Er wordt een kerngroep gevormd die aan de slag gaat met het uitvoeringsprogramma 2018. De verwachting is dat dit programma, na voorbereiding en bespreking in het netwerk vanaf mei voor uitvoering gereed is.