Gemeenten en provincie maken afspraken met minister over proces 380kV-verbinding

Een delegatie van bestuurders van gemeenten in West- en Midden Brabant en de provincie sprak woensdag 2 december met minister Kamp. Zij maakten afspraken over de vervolgprocedure rond de aan te leggen 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Minister Kamp heeft een besluit genomen over de tracés die in de MER-procedure opgenomen worden. Dit besluit heeft hij met een kamerbrief aan de Tweede Kamer medegedeeld.
De Brabantse bestuurders vragen nadrukkelijk aandacht voor een transparante vervolgprocedure, waarin alle indieners van alternatieve tracés, maar ook andere inwoners van de regio, actief betrokken worden. Het ministerie heeft toegezegd op 7 december een informatieavond te organiseren voor alle indieners. Dan licht het ministerie ook toe op welk moment in het proces de verschillende optimalisaties meegenomen worden. Verder krijgen gemeenten en provincie de mogelijkheid een onafhankelijke expert af te vaardigen in de monitoringscommissie van de milieueffectrapportage. Deze expert behartigt de belangen van de samenwerkende overheden in deze procedure.
Kamerbrief Kort na het overleg zond minister Kamp een brief aan de Tweede Kamer over de 380kVverbinding. Jan Akkermans, bestuurlijk trekker namens de samenwerkende gemeenten in West- en Midden Brabant en de provincie, is tevreden met de inhoud van de brief. “Alle ingediende alternatieven worden onderzocht en er is mogelijk ruimte om 10 kilometer hoogspanningsverbinding ondergronds aan te leggen. Dit betekent dat de alternatieven die onze inwoners en wijzelf hebben aangedragen serieus genomen worden door het ministerie. Daarnaast is het positief dat ook alle onderzoeken die ten grondslag liggen aan het besluit van de minister openbaar zijn gemaakt. Zo is voor al onze inwoners transparant waar de minister zijn keuzes op baseert.” Aldus Jan Akkermans in een eerste reactie op de kamerbrief.