Informatiebijeenkomst plan Oud Gastel Noord

De gemeente Halderberge organiseert op dinsdag 1 september 2015 een informatiebijeenkomst over het plan Oud Gastel Noord. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente uitleg over het plan, de uitgifteprocedure van de kavels en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Tijdens deze avond start de inschrijfperiode voor de eerste negenentwintig particuliere bouwkavels en het CPO. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 16.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis in Oudenbosch.

 Bouwkavels

Het uitgangspunt voor het plan is dat er gefaseerd ontwikkeld  wordt. In de eerste fase van het plan zijn in totaal 29 kavels langs de Rijpersweg en de Oudendijk voor particulieren opgenomen. Vanaf de informatieavond op 1 september 2015 kunnen belangstellenden zich tot en met 16 september 2015 inschrijven voor deze eerste 29 kavels. Vervolgens vindt er op 21 september 2015 een loting plaats waarbij de volgorde bepaald wordt wie als eerste de keus krijg  uit één van de beschikbare kavels. Wanneer alles spoedig verloopt, kunnen particulieren nog dit jaar starten met bouwen.

CPO

Tijdens de informatiebijeenkomst start de gemeente ook een aparte inschrijving voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO houdt in dat een groep particulieren gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Het gehele proces wordt uitgevoerd door de groep toekomstige bewoners: van het ontwerp van de woningen tot de keuze voor de architect en de aannemer. Bij voldoende belangstelling kan gestart worden met dit project.

Planning

Voor de planontwikkeling is het bestemmingsplan “Oud Gastel Noord” gemaakt, dit bestemmingsplan is onlangs onherroepelijk geworden en te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De planning is dat medio oktober 2015 gestart kan worden met het bouwrijpmaken van de gronden voor de eerste fase.

Plan Oud Gastel Noord

De gemeente Halderberge wil in Oud Gastel 150 nieuwbouwwoningen realiseren in het gebied omsloten door de Oudendijk, Rijpersweg en de Willem Alexanderstraat. Dit woningbouwplan is bekend onder de naam Oud Gastel Noord. Om op een juiste wijze op de huidige markt aan te sluiten zijn er verschillende bouwwijzen en types mogelijk in de eerste fase van het plan Oud Gastel Noord.

De gemeente Halderberge wil zoveel mogelijk maatwerk bieden bij de ontwikkeling van dit woningbouwproject zodat de variëteit en kwaliteit van de woningen passend is in de totale ontwikkeling in het gebied. Zo is de Gemeente Halderberge in gesprek met een aantal geinteeseerde marktpartijen voor een projectmatige nadere invulling van een gedeelte van het “binnengebied” van het plan. De hoofdontsluiting slingert door het plangebied van noord naar zuid met integraal een soortgelijk dwarsprofiel met veel groen en bomen. Aan de hoofdontsluiting liggen verschillende (groene) open ruimtes waar woningen omheen gesitueerd worden. Hiermee vormt de groenstructuur een soort ‘groene kralenketting’ langs de hoofdontsluitingsroute welke de basis vormt voor de situering van de woningen.

 

Inschrijven? en  Nadere informatie

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via de gemeentelijke website (www.halderberge.nl > Wonen & Leefomgeving > Projecten > Oud Gastel > Oud Gastel Noord) of bij het Omgevingsloket Halderberge, geopend tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Voor de laatste informatie en de stand van zaken van de planontwikkeling, kunt u de website www.halderberge.nl raadplegen.